تماس با تجارت آسیا

تلفن دفتر مرکزی: ۲۲۱۴۸۳۴-۰۲۱

تلفن مجله: ۸۸۲۶۶۲۲۳-۰۲۱

تلفن روابط عمومی: ۳۰۶۴۰۴۰-۰۹۲۰

موبایل سردبیر: ۲۵۴۲۴۳۰-۰۹۱۲

ایمیل: alijam.asianews@gmail.com